Behandeling van de persoonsgegevens

 

PRIVACYVERKLARING BELGIUM SENIOR CONSULTANTS VLAANDEREN VZW

(AFGEKORT BSC VLAANDEREN)

 

In deze privacyverklaring willen we alle bij BSC Vlaanderen aangesloten leden,  opdrachtgevers en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BSC Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat:

- wij uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

- wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BSC Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een van de e-mailadressen die vermeld staan op onze website

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BSC Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

- Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

- Het organiseren van activiteiten (contractuele grond);

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

- Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

- Werkervaringen

 

 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website (www.bscvlaanderen.be)), persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …  

BSC Vlaanderen behoudt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder haar bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

- internetomgeving (webhosting);

- nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

-

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bvb. de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

- Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

- Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Alle personen die namens BSC Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

Bewaartermijn

BSC Vlaanderen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de vereniging.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via bovenvermeld contact.

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring). 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement 

BSC Vlaanderen kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 juli 2018.  

Bekendmaking

Deze privacyverklaring zal per mail aan alle leden van BSC Vlaanderen per email bekend gemaakt worden en ook op de website van de vereniging gepubliceerd worden.

 

Succes-verhalen

Wij zijn starters.....Help !!
E.  is wat men noemt een “start-up”. Opgericht door twee ondernemende jonge mensen waarvan de ene zijn marketing-kennis inbrengt en de andere zijn creatief vermogen. Zij ontwierpen een design lampekap met afneembare en omwisselbare mantel.
Eerste afzetmarkt is België; bij succes trekken zij de internationale markten op.
Zij denken de verkoop te realiseren via een beperkt maar exclusief netwerk van verdelers en via on line verkoop.

E.  gooide zich op de  behoeftenbepaling, de productaanvaarding, de kostprijs-berekening, de productie en bevoorrading, ...
Geconfronteerd met de bepaling van hun verkoops- en prijspolitiek voelden zij zich minder comfortabel. Zij haalden daarom Belgian Senior Consultants aan boord die adviseerden op gebieden als prijspolitiek, discount-politiek, selectie en benadering van verdelers en winkels, volumepremies, leveringstermijnen bij nabestelling, betalingstermijnen, ...
Twee vergaderingen later kon BSC de starters reeds een riem onder het hart steken. Hun plan was levensvatbaar.

E. is inmiddels met de verkoop begonnen via een 10-tal exclusieve winkels in België en zoekt distributeurs voor andere Europese markten. Duimen nu maar dat alles volgens plan verloopt.

Wat kan je doen met kurk ?
Kurken recycleren. Het idee kwam uit Mariënstede (Dadizele) waar volwassenen met een licht mentale of motorische handicap aan het werk zijn.
Op de vraag hoe rendabel deze activiteit wel zou kunnen zijn diende geen antwoord gegeven. De vraag was wel of deze activiteit geschikt was voor de beoogde bezigheidstherapie. De bedoeling was dat het hele proces visueel zou kunnen worden gevolgd zodat de bewoners doorheen het bewerkingsproces een concreet idee bleven hebben van hun inbreng in het proces en het afgewerkte product.  Creëren van zelfwaarde was het finale opzet.

Door de grote publiciteit die het project kreeg in de pers was het verzamelen van kurk en het vinden van een afnemer al geen probleem meer toen de hulp van Belgian Senior Consultants werd ingeroepen.
De opdracht was eenvoudig :” Installeer de kurkbreker en maak hem operationeel”.  Na enig speurwerk ontdekte BSC onder zijn leden iemand die jarenlang actief was geweest in het industrieel breken van beenderen. Binnen de afgesproken termijn werd niet alleen de machine geïnstalleerd maar werden ook de veiligheidssystemen uitgewerkt en de stofafzuiging geplaatst.

Het project is nu zo succesvol dat ondertussen nog 3 andere vestigingen voor gehandicapten het systeem hebben overgenomen.

Tegen de stroom in....
Een architecte vond dat ze in kledingwinkels niet altijd kon vinden wat ze écht wou. Zij dokterde dus een aanpak uit waarbij semi-maatwerk aan die behoefte tegemoet kwam. Een nieuwe start-up zag het licht.
De eerste ondersteuning bij de uitwerking van het idee werd gegeven door Markant vzw, een mentorprogramma voor ondernemende vrouwen. Uit deze ondersteuning vloeide een businessplan voort waarin alle aspecten (visie en missie, marketing, productie, financiën, management,... ) werden opgenomen.
Het zag er allemaal goed uit maar collega’s uit de modewereld, naaisters, patroonmaaksters, stoffenleveranciers lieten zich steeds pessimistisch uit over haar slaagkansen. De initiatiefneemster gaf echter niet op en zocht steun bij Belgian Senior Consultants.

Met BSC Vlaanderen werd het businessplan opnieuw bekeken. Sommige uitgangspunten werden in vraag gesteld en kritische opmerkingen werden verder geanalyseerd. Op basis van deze nieuwe inzichten werd het businessplan aangepast en bijgestuurd. Deze tussenkomst maakte dat de starter aan zelfvertrouwen won en als raad meekreeg om niet meer te twijfelen en verder te gaan.

Dit project toont aan dat starters, met de steun van ervaren mensen, dat duwtje in de rug krijgen dat ze nodig hebben om hun droom waar te maken.

Paters Augustijnen vinden de weg naar BSC


Sinds de dertiende eeuw hebben de Paters Augustijnen een klooster in Gent, naast de rivier De Lieve. Het klooster is een groot en statig gebouw waarin een nu een tiental religieuzen wonen samen met een tiental Afrikaanse en Aziatische jongeren in opleiding.
Maar... grote gebouwen slorpen veel geld op; de paters moesten dus op zoek naar een oplossing die het gebouw zou valoriseren en daarmee inkomsten kon genereren om de studies van de overzeese studenten te financieren. Van bij de start waren zij bereid om hun klooster open te stellen voor het publiek op voorwaarde echter dat de ingetogen sfeer van het klooster in stand zou worden gehouden. Op dat ogenblik was de restauratie van de kerk en de binnenkoer reeds een feit.

In 2008 klopten de Paters Augustijnen aan bij BSC met de vraag om de verschillende alternatieven te bekijken. BSC vond de juiste mensen met competenties gaande van monumentenzorg over marketing, financiën en fiscaliteit, tot juridische kennis.
In 2009 werd door BSC geadviseerd om de tweede restauratiefase uit te stellen en de benedenverdieping in te richten als congres en evenementen centrum.
In de loop van 2010 begeleidde BSC de Paters Augustijnen bij de keuze van de architect, bij het bepalen van de investeringen en de keuze van de aannemer. De bedoeling was om tot 500 mensen te kunnen ontvangen. Het investeringsbudget liep op tot 800.000 euro.
In 2011 startten de verbouwingen die bijna een jaar duurden. BSC bleef actief op de werfvergaderingen en volgde de uitgaven van kortbij op.
Begin 2012 waren de verbouwingen afgerond, midden 2012 werden de installaties getest op hun veiligheid zonder problemen goedgekeurd . In oktober 2012 opende het trefpunt Thagaste, genoemd naar de geboorteplaats van St. Augustinus, officieel de deuren. Ook hier gaf BSC ondersteuning en  begeleiding aan Thagaste bij het afsluiten van een aantal cruciale partnerschapsovereenkomsten.
(Zie ook www.Thagaste.be)

Onze coördinaten

Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW

Ondernemingsnummer: BE 860 634 775

Voorzitter: Beni Roos
Sociale zetel: Langeveld 118, 3220 Holsbeek
Telefoon: 0484/760610
E-mail:
beni.roos@bscvlaanderen.be 

Regio Antwerpen - Limburg

Verantwoordelijke: Jan Gorissen
Telefoon: 0468/135799
E-mail:
jan.gorissen@bscvlaanderen.be

Regio Oost Vlaanderen

Verantwoordelijke: Mark Balcaen
Telefoon: 0473/896299
E-mail:
mark.balcaen@bscvlaanderen.be

Regio Vlaams Brabant

Verantwoordelijke: Beni Roos
Telefoon: 0484/760610
E-mail:
beni.roos@bscvlaanderen.be

Regio West Vlaanderen

Verantwoordelijke:Marc Mahieu
Telefoon: 0478/206190
E-mail:
marc.mahieu@bscvlaanderen.be

Werking en kosten

Bij onze werkzaamheden streven wij naar absolute discretie. Daartoe ondertekenen we met jou trouwens een vertrouwelijkheid-overeenkomst.


Van zodra je de opdracht hebt gedefinieerd en hebt omschreven wat je samen met ons wil bereiken gaan we aan de slag. Wij houden eraan je te betrekken bij onze activiteiten door een regelmatige rapportering over de stand van het project. Wij formuleren resultaatgerichte voorstellen en begeleiden indien gewenst de implementatie.


En nog iets…Onze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en engagement. Op elk ogenblik staat het u vrij om de samenwerking stop te zetten.

We moeten het je niet uitleggen. Consultancy is altijd nuttig maar het budget ervoor is niet altijd aanwezig. Op dat ogenblik ga je op zoek naar een begeleiding die geen financiële middelen weghaalt uit de organisatie. Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw rekent enkel werkingskosten aan. Deze bijdrage is onderworpen aan BTW en kan fiscaal verrekend worden.

Het is niet de bedoeling dat onze consultants de plaats innemen van commerciële consultants.

Belgian Senior Consultants Vlaanderen vzw kan je hierbij meer gedetailleerd toelichting geven. Contacteer onze lokale verantwoordelijke in jouw regio door hier aan te klikken.